1. NGHỊ ĐỊNH

Ngày 20 tháng 06 năm 2022 , Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

+ Cụ thể: Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB.

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

+ Cụ thể :

  • Trường hợp: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.
  • Trường hợp: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm

Trường hợp: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

2. QUYẾT ĐỊNH

1. Ngày 01 tháng  06 năm 2022,  theo Quyết dịnh số 766/QĐ-KTNN quy định về Quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước .

Phương châm của Quy hoạch là “động” và “mở”.

  • Quy hoạch “động” là định lỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của công chức, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những công chức không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ,…
  • Quy hoạch “mở” được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số công chức và công chức có thể quy hoạch một số chức danh,…

Hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch từ 1 đến 2 lần cho cả quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. Việc tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch được tiến hành trong quý I và báo cáo kết quả phê duyệt trong quý II, chậm nhất trong tháng 6; trường hợp rà soát, bổ sung lần thứ 2 trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ngoài ra, công chức được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) thuộc đối tượng 1 (đối tượng 1 gồm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước) và còn ít nhất trọn 02 nhiệm kỳ (120 tháng) thuộc đối tượng 2 (đối tượng 2 gồm Vụ trưởng và tương đương). Số lượng công chức quy hoạch đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch từng chức danh lãnh đạo, quản lý, dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm,…

 

2. HÓA ĐƠN

Ngày 01 tháng 06 năm 2022, theo Công văn số : 25024/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

– Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam:

+ Tại Điều 47 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

  • Trường hợp: cơ quan thuế chưa công bố kiểm tra mà phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai , sót thì được bổ sung trước thời hạn 10 năm kể từ ngày hết kỳ hạn tính thuế
  • Trường hợp: cơ quan thuế đã công bố kiểm tra , người nộp thuế vẫn được kê khai bổ sung nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính tại điều 142 và điều 143 của luật này .
  • Trường hợp: cơ quan thuế đã ban hành kết luận: Nếu làm tăng tiền thuế phải nộp , giảm tiền được khấu trừ ,miễn , hoàn thì được khai bổ sung và bị xử phạt vi phạm hành chính . Còn ngược lại thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế

3. THUẾ TNDN

Ngày 01 tháng 06 năm 2022, theo Công văn 25019/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

– Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điều 12 quy định về phân bổ :

“1. Người nộp thuế có hoạt động; kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này.

3. Người nộp thuế căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân bổ để lập chứng từ nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định Kho bạc Nhà nước nơi tiếp nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hạch toán khoản thu cho từng địa bàn nhận khoản thu phân bổ.”

4. THUẾ TNCN

Ngày 01 tháng 06 năm 2022, theo Công văn 25025/CTHN-TTHT năm 2022 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

  • Trường hợp: khai quyết toán năm đến thời điểm giải thể ,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thì doanh nghiệp được chuyển đổi không phải khai quyết toán:
  • Trường hợp : cá nhân ký hợp tồng từ 03 tháng trở lên tại một nơi phải trả thu nhập quyết toán thuế.

5. THUẾ GTGT

Ngày 03 tháng 06 năm 2022, theo Công văn 25531/CTHN-TTHT năm 2022 về phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ: Tại điều 12 quy định về phương pháp khấu trừ thuế:

+ Trường hợp : có doanh thu hàng năm từ bán hàng, dịch vụ từ 01 tỷ trở lên nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

+ Trường hợp: trừ cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp thì cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Tại Điều 13 quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

– Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

+ Trường hợp : Hoạt động mua, bán , chế tác vàng , bạc , đá quý thì cơ sở kinh doanh hạch toán riêng để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp , còn lại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch