I. THUẾ- PHÍ- LỆ PHÍ

1. Ngày 3/11/2022, quyết định 1750/QĐ-TCT 2022 thành lập Ban biên tập, Tổ thường trực Trang Thông tin điện tử.

Thành phần Ban Biên tập gồm có:

  • Trưởng Ban Biên tập là Phó Tổng cục trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.
  • 03 phó Trưởng ban biên tập (01 Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực, phụ trách Tổ Thường trực Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thuế là Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, 01 Phó trưởng Ban Biên tập là Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin).
  • Thành viên Ban Biên tập gồm Thủ trưởng các Vụ/Cục/Đơn vị sau: Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế,…

Nhiệm vụ của Ban Biên tập như sau: xây dựng các quy định quản lý hoạt động của Trang Thông tin điện tử; Phê duyệt điều chỉnh, thêm mới, gỡ bỏ mục, chuyên mục của Trang Thông tin điện tử; Phê duyệt, thanh toán các khoản chi trả cho hoạt động của Trang theo đúng chế độ quy định…

Ngoài ra, Tổng cục Thuế giao Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế là đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị có liên quan để đề cử nhân sự cụ thể của Ban Biên tập và Tổ thường trực.

2. Ngày 07/11/2022, Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hằng năm được trích theo tỷ lệ phần trăm tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên thì doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 05 năm kể từ khi trích lập Quỹ mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm, đồng thời phải nộp tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, lãi suất tính tiền lãi phát sinh đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi tính trên phần Quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 02 năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

3. Ngày 11/11/2022, Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình cưỡng chế tiền nợ thuế

đối tượng áp dụng là: cơ quan thuế các cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế; Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Tổng cục Thuế; Phòng quản lý thuế thuộc Cục Thuế doanh nghiệp lớn – Tổng cục Thuế; Phòng quản lý nợ và cưỡng chế;…

Cụ thể, cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập như sau: lập danh sách người nộp thuế chuẩn bị cưỡng chế; thu thập và xác minh thông tin của người nộp thuế chuẩn bị cưỡng chế; lập danh sách người nộp thuế phải cưỡng chế; ban hành quyết định cưỡng chế; gửi và công khai quyết định và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, Cục Thuế/Chi cục Thuế lập và gửi về Tổng cục Thuế/Cục Thuế Báo cáo thống kê tình hình ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế. Thời hạn gửi báo cáo hàng tháng đối với Chi cục Thuế gửi báo cáo về Cục Thuế trước ngày 10 tháng sau.

II. CÔNG VĂN

  • Công văn số 4415/TCT-DNNCN ngày 25/11/2022 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Triển khai quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tư phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định tại nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế tổ chứ Hội nghị hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch