1. QUYẾT ĐỊNH

 • Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 1. Ngày 20/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 407/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới bao gồm 03 cấu phần:
 • Cấu phần 1 – Phát triển thể chế;
 • Cấu phần 2 – Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế;
 • Cấu phần 3 – tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án.

Bên cạnh đó, cấu phần 2 – Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế bao gồm các hoạt động sau: tư vấn xây dựng năng lực phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế; đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu cải cách thủ tục thuế; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin điện tử với các ngành;…

Ngày 20/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 406/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới như sau:

 • Chuyên gia tư vấn quốc tế về đánh giá chi tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu;
 • Chuyên gia tư vấn về xây dựng, sửa đổi các Luật thuế liên quan đến tài sản;
 • Chuyên gia tư vấn về sửa đổi các Luật thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường; Chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp lớn;…

Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

 • Quản lý rủi ro

Ngày 10/3/2023, Quyết định 183/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định 2363/QĐ-TCT như sau: Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro; đề xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích về hóa đơn điện tử.

Đồng thời, tổ chức quản lý, kiểm tra, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý hóa đơn điện tử nói riêng và quản lý thuế nói chung. Cụ thể, xác định yêu cầu thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích hóa đơn điện tử đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời; chủ trì nghiệp vụ việc xây dựng, triển khai ứng dụng phục vụ kiểm soát dữ liệu;…

 

 • Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính

Ngày 09/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 322/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính như sau:

 • Tổng cục Thuế được điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước gồm: chi quản lý hành chính theo định mức là -5.700.000 đồng; các khoản chi ngoài định mức là 5.700.000 đồng.
 • Kho bạc Nhà nước được điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước như sau: kinh phí thực hiện tự chủ (chi quản lý hành chính theo định mức) là -5.700.000 đồng; kinh phí không thực hiện tự chủ (chi khác) là 5.700.000 đồng.

Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đươc giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

2. THÔNG TƯ

 • Thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, trường hợp nộp tiền phạt vi phạm hành chính (VPHC) bằng tiền mặt trực tiếp, ngày xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt xác nhận trên chứng từ thu, nộp tiền phạt.

Với trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày người nộp tiền phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công.

Bên cạnh đó, không tính tiền chậm nộp phạt VPHC trong các trường hợp sau: Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt VPHC; Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Cá nhân, tổ chức bị xử lý VPHC có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý VPHC theo quy định pháp luật. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý VPHC theo quy định pháp luật. Các cá nhân, tổ chức nêu trên được hoàn trả số tiền phạt thu không đúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.

 • Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 17/3/2023, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 16/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định của Chính phủ.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, quyết định và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách Nhà nước, việc nộp phần chênh lệch này không làm ảnh hưởng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ của doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Khi doanh nghiệp nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách Nhà nước thì đồng thời hạch toán giảm theo từng thành phần vốn tương ứng thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/5/2023.

3. NGHỊ QUYẾT

Ngày 07/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phương án miễn, giảm, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân áp dụng cho năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3/2023; tập trung chỉ đạo hoàn thành 3 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 4/2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Chỉ thị về đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2023.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch