I. QUYẾT ĐỊNH

1. Ngày 31 tháng 08 năm 2022, theo Quyết định số 2256/QĐ-BHXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính – Kế toán do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tài chính – Kế toán bao gồm:

– Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cơ chế tài chính và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT.

– Quản lý tài sản áp dụng đối với hệ thống BHXH Việt Nam, công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN, công tác kế toán và xét duyệt, thẩm định, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán hàng năm...

– Vụ Tài chính – Kế toán do Vụ trưởng quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ. Giúp việc Vụ trưởng có không quá 03 Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

– Cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính – Kế toán gồm 04 phòng:

+  Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

+ Phòng Quản lý tài chính; Phòng Quản lý chi bảo hiểm.

+ Phòng Kế toán. Các Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng.

2. Ngày 23 tháng 08 năm 2022, theo Quyết định 1391/QĐ-TCT về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

Quy trình quản lý thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền gồm 05 bước sau:

Bước 1: Đối tượng quản lý thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thực hiện việc điền tờ khai gửi cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được Tờ khai, Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin trên Tờ khai, từ đó tạo thông báo tiếp nhận hoặc không tiếp nhận tờ khai.

Bước 2: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc tiếp nhận (Mẫu số 01/TB-TNĐT), trường hợp NNT đăng ký sử dụng HĐĐT thì Hệ thống HĐĐT-CTĐT tự động đối chiếu các nội dung thông tin trên Tờ khai.

Bước 3: Căn cứ kết quả đối chiếu tại Bước 1, Bước 2, công chức bộ phận tiếp nhận thông tin đăng ký và dữ liệu HĐĐT xác nhận chấp nhận hoặc từ chối và nhập lý do từ chối, Hệ thống HĐĐT-CTĐT tự động tạo thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT (Mẫu số 01/TB-ĐKĐT).

Bước 4: Ban hành thông báo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT tại phụ lục ban hành kèm gửi NNT.

Bước 5: Cập nhật danh sách NNT sử dụng/ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

II. CÔNG VĂN

1. HÓA ĐƠN

Ngày 04 tháng 08 năm 2022 theo Công văn 2826/TCT-CS năm 2022 về thời điểm lập hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành.

Căn cứ tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.

2. THUẾ TNDN

Ngày 04 tháng 08 năm 2022 theo Công văn 2825/TCT-CS năm 2022 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường nếu đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường đối với loại hình cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường theo điều kiện thực tế đáp ứng.

3. THUẾ GTGT

Ngày 04 tháng 08 năm 2022 theo Công văn 2823/TCT-CS năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định như sau:

Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo
  • Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư khi là doanh nghiệp mới thành lập, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ , thời gian đầu tư từ năm trở lên , số thuế GTGT lũy kế từ 300 triệu trở lên trừ trường hợp quy định tại điềm c khoản này.

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch