I.CÔNG VĂN

1. Công văn số 1459/TCT-CS ngày 6/5/2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

 

2. Công văn số 1581/TCT-CS ngày 16/5/2022 ưu đãi thuế TNDN

Nếu dự án 2 của Công ty đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư mới theo quy định của pháp luật về thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện đầu tư mới.

Trong quá trình hoạt động nếu Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT- BTC thì được hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng.

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn, có bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng mà không tăng vốn, không thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì phần thu nhập từ ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

3. Công văn số 1585/TCT-CS ngày 16/5/2022 về chính sách thuế thực hiện tài trợ cho hoạt động phòng chống Covid

Trường hợp các đơn vị thực hiện tài trợ hiện vật cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 thì chính sách thuế GTGT, thuế TNDN áp dụng như sau:

(1) Về thuế GTGT:

Trường hợp các đơn vị mua trong nước để tài trợ: “Tổng cục Thuế đã có công văn số 4120/TCT-CS ngày 27/10/2021 trả lời Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế GTGT (bản photo kèm theo).

Trường hợp các đơn vị nhập khẩu từ nước ngoài để tài trợ: Hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách thuế GTGT như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trích dẫn công văn số 4120/TCT-CS ngày 27 tháng 10 năm 2021 nêu trên: “ Trường hợp Công ty phát sinh các khoản chi tài trợ bằng hiện vật cho bệnh viện dã chiến là vật tư, máy móc, thiết bị mua ngoài thì thuế GTGŒT đầu vào của các vật tư, máy móc thiết bị này được khấu trừ. Khi bàn giao vật tư, máy móc, thiết bị cho bệnh viện, Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế GTGT đầu ra theo giá tính thuế GTGT của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động tài trợ.”

(2) Về thuế TNDN

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài để tài trợ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với giá trị hiện vật tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hệ, tài trợ theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Pháp luật về thuế TNDN không có quy định tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền thuế GTGT không thu được tiền trên hóa đơn tài trợ bằng hiện vật.

 

4. Công văn số 1348/TCT-DNL ngày 27/4/2022 về vướng mắc khi áp dụng thuế suất thuế GTGT

Căn cứ các quy định nêu tại công văn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Về nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ- CP:

Các đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ) thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp các đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và bán hàng hóa, phụ tùng thì đối với hàng hóa, phụ tùng đề nghị đối chiếu theo danh mục hàng hóa, dịch vụ cụ thể tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ- CP đề xác định thuộc đối tượng được giảm thuế hay không được giảm thuế GTGT.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuê GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT.

Trường hợp các đơn vị kinh doanh dịch vụ này đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

– Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ:

Ngày 23/03/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 2688/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dân tại công văn này đề thực hiện.

 

5. Công văn số 1382/TCT-CS ngày 28/4/2022 về chính sách thuế GTGT

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có các công văn số 4064/TCT-CS ngày 21/10/2021, công văn số 4464/TCT-CS ngày 21/10/2020 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội. Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội nghiên cứu các hướng dẫn tại các công văn trên và căn cứ tình hình thực tế quản lý của doanh nghiệp để thực hiện (bản chụp các công văn đính kèm)

 Trích dẫn công văn số 4064/TCT-CS nêu trên: “Trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam và hồ sơ của doanh nghiệp có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam thì được áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp không chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam thì chưa đủ điều kiện để áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên”.

Trích dẫn công văn số 4464/TCT-CS nêu trên: “Trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng hóa từ doanh nghiệp nước ngoài sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác với cùng điều kiện giao hàng tại cảng, biển hoặc sân bay tại Việt Nam thì thống nhất ý kiến với Cục Thuế TP. Hà Nội về việc không được áp dụng thuế suất 0% và thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định, người bán phải lập hóa đơn, tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng theo quy định.

 

6. Công văn số 1438/TCT-KK ngày 5/5/2022 hướng dẫn đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Tại điểm d khoản 3 Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này đăng ký nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ chức kinh tế Việt Nam để tiễn hành kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp động thầu và các bên tham gia liên danh thành lập ra Ban Điều hành liên danh, Ban Điều hành liên danh thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng. chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn, hoặc tổ chức kinh tế tại Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên tham gia liên danh thì được cấp mã số thuế 10 chữ số để kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, khấu trừ nộp thuế thay về thuế nhà thầu thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp một mã số thuế 10 chữ số để kê khai tất cả các nghĩa vụ thuế khác (trừ thuế nhà thầu) tại Việt Nam và cung cấp mã số thuế cho bên Việt Nam.”

 Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CMEC và Công ty GE ký 01 hợp đồng thầu với chủ đầu tư bên Việt Nam thì sẽ được cấp 01 mã số thuế 10 số để kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu.

 

7. Công văn số 1528 /TCT-CS ngày 12/05/2022 về hướng dẫn việc xác định đối tượng miễn thu lệ phí trước bạ

Tại khoản 25 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ đã quy định rõ về miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản nhà để xe. Trường hợp nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh dùng để trông giữ xe cho cán bộ, công nhân viên của Công ty thì thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tình hình thực tế và quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định pháp luật.

II.NGHỊ ĐỊNH

Ngày 21/05/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022

Thủ tục gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được quy định như sau:

-Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn.

-Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn.

-Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

+ Trường hợp trong thời gian gia hạn, nếu có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo dừng gia hạn.

Người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

+ Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn mới phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp lại vào ngân sách nhà nước.

– Trong thời gian được gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn.

Thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 năm 2022 được gia hạn đến hết ngày 20/11/2022.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch