I. THUẾ

1. Luật quản lý thuế

Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Sửa đổi quy định về lợi nhuận sau thuế còn lại khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cụ thể, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập cá quỹ đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm.

 • Người nộp thiếu so với số phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp quý và khai quyết toán năm và tổng số thuế đã tạm nộp không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.
 • Người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn t hiếu vào ngân sách nhà nước. 

2. Phí, lệ phí

 • Ngày 01 tháng 10 năm 2022, công điện 889/CĐ-TTg 2022 công tác thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với các hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan:

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT như hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới…

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân kinh doanh TMĐT kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với TMĐT, áp dụng các công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý rủi ro đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 6499/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2022 (trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với TMĐT); trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên theo quy định, bảo đảm thuận lợi trong kê khai và nộp thuế đối với các sàn thương mại điện tử.

 • Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Quyết định 1607/QĐ-TCT 2022 Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Tổng cục thuế

Trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các ngày làm việc hành chính trong tuần. Giờ tiếp cụ thể là: sáng: từ 8h30’ đến 11h 30’, chiều từ 13h 30’ đến 16h 30’, nghỉ vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ. Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế: Phòng Tiếp công dân, số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Tổng cục Thuế. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo. Trường hợp không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác đồng thời có văn bản thông báo hoặc thông báo trực tiếp cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân lần sau.

 • Ngày 30 tháng 10 năm 2022 Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2022/NĐ-CP

Về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán hàng hóa dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế.

 • Về quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ; Về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa.
 • Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ.
 • Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán.
 • Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021, có hiệu lực thi hành người nộp có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý

 • Ngày 29 tháng 09 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải ( có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

+ Thông tư này quy định giảm từ 20-50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải:

 • Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa so với mức thu phí, lệ phí quy định tại Chương III Thông tư 261/2016/TT-BTC.
 • Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC.
 • Giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa, phí trình báo đường thủy nội địa so với mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC.

Từ ngày 01/01/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trên sẽ được thực hiện theo:

 • Thông tư số 193/2016/TT-BTC
 • Thông tư số 248/2016/TT-BTC
 • Thông tư số 261/2016/TT-BTC
 • Thông tư số 295/2016/TT-BTC
 • Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

+ Khoản 2 và khoản 3 Điều 61 về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện:

 • Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
 • Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
 • Trường hợp Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế trả tiền lãi tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa có liên quan thì Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật nêu trên và đề nghị của Công ty để thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

Căn cứ quy định hoàn nộp thừa tại các Điều từ Điều 41 đến Điều 48 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

 

3. Thuế TNDN

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Công văn 3786/TCT-KK 2022 công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2021

Tiêu chí xác định:

 • Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam
 • Doanh nghiệp nước ngoài
 • Các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN
 • Mức nộp thuế TNDN : Là tổng số tiền TNDN doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021. Doanh nghiệp có các chhi nhánh, đơn vị trực thuộc thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Nội dung:

 • Số xếp hạng theo thứ tự số thuế TNDN đã nộp từ cao xuống thấp
 • Mã số thuế của doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp

II. THUẾ TNCN

Ngày 30 tháng 10 năm 2022, công điện 13/CĐ-TCT 2022 triển khai Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gồm:

 • Khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN
 • Trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán hàng hóa dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế
 • Quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
 • Việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa;
 • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ;
 • Thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán;
 • Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

 

III. HÓA ĐƠN

Công văn 48317/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 về việc kê khai đối với hóa đơn thay thế

 • Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định:

Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
 • Khi cơ quan thuế, cơ quan có thầm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được kê khai bổ sung và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế quy định tại Điều 142 và Điều 143.
 • Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc kê khai bổ sung quy định như sau:
 • Trường hợp: Làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.
 • Trường hợp: Người nộp thuế phát hiện có sai, cót nếu khai bổ sung làm giảm phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thực hiện queo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót:

 • Trường hợp: khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thì phải nộp tờ khai giải trình và tài liệu liên quan, không nộp tờ khai bổ sung
 • Trường hợp: chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng, quý có sai sót đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung và hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm, riêng cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thười phải khai bổ sung tờ khai tháng , quý có sai, sót tương ứng

IV. KHÁC

1. Chính sách, hành chính, doanh nghiệp

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Nghị quyết 131/NQ-CP 2022 đẩy mạnh CCHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo phục vụ người dân, doanh nghiệp

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, trong đó, tiếp tục thúc đẩy cải cách quy định trong các lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đăng ký đất đai và quản lý hành chính đất đai theo các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết 02/NQ-CP.
 • Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo VBQPPL, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm tối đa số lượng văn bản này theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 68/NQ-CP.

2. Quyết định

Ngày 07 tháng 10 năm 2022, Quyết định 1587/QĐ-TCT 2022 kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau

Yêu cầu của Kế hoạch là:

 • Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

Tiêu chí thi đua đối với tập thể như sau:

 • Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; nghiên cứu điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu với Tổng cục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thuế trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm;…

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch