HƯỚNG DẪN VỀ GIẢM THUẾ GTGT

Công văn

Ni dung

CV 73609/CTHN-TTHT ngày 13/10/2023 Cc Thuế Thành ph Hà Ni

Trường hp công ty có mt hàng kinh doanh là Công-ten-nơ đang áp dng mc thuế sut GTGT 10% không thuc danh mc hàng hoá, dch v theo quy đnh ti Ph lc I,II,III ban hàng kèm ngh đnh s 22/2023/NĐ-CP thì được áp dng mc thuế sut thuế giá tr gia tăng 8% k t ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023 theo quy đnh ti Khon 2 Điu 1 Nghi đnh s 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023.

CV 23467/CTBDU-TTHT ngày 05/10/2023 Cc thuế tnh Bình Dương

Trường hp Công ty thanh lý tài sn là máy móc, thiết b (thuc nhóm hàng hoá, dch v áp dng mc thuế sut thuế GTGT 10%) không có tên sn phm thuc Ph lc I Danh mc ban hành kèm theo ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP thì dược áp dng mc thuế sut thuế GTGT 8% k t ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023 theo quy đnh ti khon 2, Điu 1 Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP.
Tr
ường hp công ty cho thuê nhà xưởng dư tha thì hot đng này không được gim thuế GTGT theo quy đnh ti Khon 1, Điu 1 Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP.

CV 10722/CTDAN-TTHT ngày 05/10/2023 Cc thuế Thành ph Đà Nng

Đi vi khi lượng xây dng, lp đt, hng mc công tình hoàn thành (có biên bn nghim thu khi lượng xây dng, lp đt hoàn thành tương ng) và sn lượng đin Công ty cung cp, bán cho người mua phát sinh t ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/06/2023 thì không thuc phm vi điu chnh theo quy đnh ti khon 1 Điu 2 Ngh đnh s 44/2022/NĐ-CP ca Chính ph.
Đ
i vi sn lượng đin Công ty cung cp, bán cho người mua phát sinh t 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đng thi được lp hoá đơn theo đúng quy đnh ti khon 4.a,4.h Điu 9 Ngh đnh s 123/2020/NĐ-CP nếu không thuc danh mc hàng hoá dch v quy đnh ti các Ph lc I,II,III ban hành kèm theo Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP thì được áp dng mc thuế sut 8% theo quy đnh ti Điu 1 ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP ca Chính ph.

CV 7798/CTQNA-TTHT ngày19/10/2023 Cc thuế tnh Qung Nam

Trường hp Công ty có hàng hoá mua vào thuc nhóm sn phm hoá cht khác chưa được phân vào đâu (mã 20290) quy đnh ti Ph lc I Ngh đnh s 44/2023/nđ-cp và hàng hoá mua vào là máy in thuc nhóm sn phm máy vi tính và thiết b ngoi vi ca máy vi tính (mã 26200) hoc thuc nhóm sn phm máy tính, thiết b mng, thiết b ngoi vi quy đnh ti Ph lc III Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP thì không thuc trường hp dược gim thuế GTGT.
Tr
ường hp dch v mua vào thuc nhóm dch v lp đt máy mc và thiết b công nghip (mã 33200) ti Quyết đnh s 43/2018/QĐ-TTg không thuc các Ph lc I,II,III Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP thì được gim thuế GTGT.

CV 1510/CCTKV-TTTBTK ngày 19/10/2023 Cc thuế tnh Hà Nam

Trường hp Công ty kinh doanh mt hàng là các loi dây dn đin thì công ty thc hin tra cu mã ngành hàng hóa tương ng vi tên các mt hàng, dch v mà đơn v đang cn xut hóa đơn ti Danh mc và ni dung h thng ngành sn phm Vit Nam (Ban hành kèm theo Quyết đnh s 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 ca Th tướng Chính Ph) và thc hin đi chiếu mã ngành hàng hóa dch v đã tra được vi Ph lc I, Ph lc II, Ph lc III kèm theo Ngh đnh s 44/20223/NĐ-CP ngày 30/06/2023 ca Chính ph. Nếu mã ngành hàng hóa có trong Ph lc I, Ph lc II, Ph lc III kèm theo Ngh đnh s 44/20223/NĐ-CP ngày 30/06/2023 ca Chính Ph thì các sn phm này không thuc đi tượng được gim thuế GTGT theo quy đnh ti khon 1 Điu 1 Ngh đnh s 44/20223/NĐ-CP ngày 30/06/2023 ca Chính Ph; Mã ngành hàng hóa không thuc Ph lc I, Ph lc II, Ph lc III kèm theo Ngh đnh s 44/20223/NĐ-CP ngày 30/06/2023 ca Chính Ph thì được áp dng mc thuế sut thuế GTGT 8% theo quy đinh ti khon 2 Điu 1 Ngh đnh s 44/20223/NĐ-CP ngày 30/06/2023 ca Chính Ph.

CV 4590/TCT-CS ngày 16/10/2023 Tng Cc thuế

Trường hp cơ s kinh doanh có hot đng in gia công vé s kiến thiết, in gia công v bao thuc lá, mà không sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v chu thuế tiêu th đc bit, không thuc Danh mc hàng hoá, dch v không được gim thuế giá tr gia tăng quy đnh ti Ph lc I,II,III ban hành kèm theo ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 ca Chính ph, thì thuc đi tượng gim thuế giá tr gia tăng.

CV 1076/CTQTR-TTHT ngày 08/8/2023 ca cc thuế tnh Qung Tr

Trường hp Chi nhánh kê khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khu tr, có hot đng sn xut, kinh doanh các nhóm hàng hóa, dch v đang áp dng mc thuế sut 10% và không thuc danh mc hàng hóa, dch v được quy đnh ti các Ph lc I, II, III ban hành kèm theo Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 ca Chính ph thì được gimthuế GTGT, được áp dng mc thuế sut 8% k t ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Tr
ường hp Chi nhánh đang hot đng vi ngành ngh kinh doanh là cung cp dch v vin thông, nếu dch v, hot đng mà Chi nhánh cung cp được xác đnh là dch v vin thông được quy đnh ti Ph lc I, Ngh đnh s 44/2023/NĐ[1 ]CP ngày 30/6/2023 ca Chính ph thì dch v này không được gim thuế GTGT.
Tr
ường hp Chi nhánh cung cp các dch v áp dng các mc thuế sut khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phi ghi rõ thuế sut ca tng dch v theo quy đnh ti Điu 2 Ngh đnh s 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 ca Chính ph.

CVs 6807/CT-TTHT ca cc thuế tnh Thanh Hóa

Trường hp thc hin hot đng xây dng nhà đ và không đ , xây dng công trình đường b và xây dng công trình k thut dân dng khác (thuc Mc F, mã ngành, sn phm cp 4: 4101; 4102; 4212; 4299) ti Ph lc Danh mc và ni dung h thng ngành sn phm Vit Nam ban hành kèm theo Quyết đnh s 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 ca Th tướng Chính ph Vit Nam và không cung cp các mt hàng khác chi tiết thuc danh mc Ph lc I,II,III ban hành kèm theo Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP thì khi lượng công trình xây dng hoàn thành, nghim thu, đưa vào s dng thc tế trong tháng 8/2023 thuc din được gim thuế sut thuế GTGT theo Ngh đnh s s 44/2023/NĐ-CP (nêu trên).

 

HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP CỦA TỔNG CỤC THUẾ VÀ MỘT SỐ CỤC THUẾ ĐỊA PHƯƠNG VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG, XUẤT HOÁ ĐƠN

Công văn

Ni dung

Hướng dn xut hoá đơn tr li hàng nhp khu (Công văn s 74367/CTHN-TTHT ngày 18/10/2023 ca Cc thuế Hà Ni)

Trường hp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khu tr, nhp khu vt tư nước ngoài nhưng không đt cht lượng và tr li theo tha thun, khi xut tr li hàng, Công ty phi làm th tc xut khu vi cơ quan Hi quan và lp hóa đơn GTGT đi vi hàng xut tr li theo quy đnh ti Điu 8 Ngh đnh s 123/2020/NĐ-CP. V thuế sut và điu kin áp dng thuế sut 0%, công ty thc hin theo quy đnh ti Điu 9 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điu chnh, thay thế hoá đơn có sai sót (Công văn s 74369/CTHN-TTHT ngày 18/10/2023 ca Cc thuế Hà Ni)

Trường hp Công ty đã lp hóa đơn sau đó phát hin hóa đơn đã lp có sai, sót v s tin ghi trên hóa đơn thì Công ty có th la chn mt trong hai cách điu chnh hoc thay thế hóa đơn theo quy đnh ti Khon 2 Điu 19 Ngh đnh s 123/2020/NĐ-CP. Trường hp Công ty điu chnh cho hóa đơn đã lp có sai sót đ ngh Công ty nghiên cu thc hin theo hướng dn ti công văn s 1647/TCT-CS (đính kèm) ngày 10/5/2023 ca Tng Cc Thuế.
Tr
ường hp Công ty cung cp hàng hóa, dch v áp dng các mc thuế sut khác nhau thì trên hóa đơn giá tr gia tăng phi ghi rõ thuế sut ca tng hàng hóa, dch v theo quy đnh ti Khon 3, Khon 4 Điu 1 Ngh đnh s 44/2023/NĐ-CP.

Công văn s 4694/TCT-DNNDN ngày 24/10/2023 ca Tng cc Thuế v hướng dn vướng mc v s dng hóa đơn đin t.

Người np thuế nếu có kinh doanh nhiu ngành ngh, nhiu mô hình kinh doanh có th s dng nhiu hình thc hóa đơn đin t nếu đáp ng điu kin v đăng ký s dng hóa đơn theo quy đnh.
Đ
i vi hóa đơn đin t có mã ca CQT được khi to t máy tính tin có kết ni chuyn d liu đin t vi CQT không bt buc phi có thông tin đa ch người mua. Tuy nhiên, người bán có trách nhim thc hin kê khai đy đ thông tin đa ch người mua (tên, đa ch, mã s đnh danh cá nhân/mã s thuế) trên hóa đơn nếu người mua yêu cu. Tng cc Thuế đã ban hành Thông báo s 547/TB-TCT ngày 03/08/2023 v vic đính chính quy đnh v thành phn cha d liu nghip v HĐĐT và phương thc truyn nhn vi cơ quan Thuế ban hành theo quyết đnh s 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022, theo đó đã b sung ch tiêu đa ch trên HĐĐT khi to t máy tính tin. Thông báo đng thi đã được gi cho các t chc cung cp dch v HĐĐT, t chc kết ni truyn d liu trc tiếp ti cơ quan Thuế đ thc hin.

Hướng dn xut hóa đơn GTGT đi vi hàng bán b tr li (Công văn s 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 ca Tng Cc thuế)

Trường hp người bán nhn li hàng hóa tr li mt phn hoc toàn b thì thc hin lp hóa đơn điu chnh gim hoc thay thế cho hóa đơn đã lp theo quy đnh ti khon 1 Điu 4 và đim b khon 2 Điu 19 Ngh đnh s 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 ca Chính ph.

Hóa đơn hàng bán b tr li (Công văn s 14695/CTHDU-TTHT ngày 17/10/2023 ca Cc Thuế tnh Hi Dương)

Trường hp Công ty FJ Vit Nam đang s dng hóa đơn đin t theo Ngh đnh s 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 ca Chính ph, Công ty EJ Vit Nam bán hàng hóa và lp hóa đơn bán hàng giao cho người mua, nếu phát hin hàng hóa đó b li không đúng quy cách, cht lượng và người mua tr li mt phn hoc toàn b. Bên bán và bên mua có tha thun ghi rõ hàng bán tr li, Công ty El Vit Nam lp hóa đơn hoàn tr hàng hóa đ điu chnh gim hoc thay thế cho hóa đơn đã lp.
Căn c
vào hóa đơn điu chnh gim hoc hóa đơn thay thế hóa đơn đã lp. Công ty FJ Vit Nam thc hin kê khai b sung gim doanh thu và thuế GTGT đu ra vào k tính thuế phát sinh vic bn hàng (k phát sinh hóa đơn gc).

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2023/QĐ-TTg NGÀY 03/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

Đối tượng áp dụng:

1. T chc, đơn v, doanh nghip, h gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đt trc tiếp theo Quyết đnh hoc Hp đng hoc Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt ca cơ quan nhà nước có thm quyn dưới hình thc thuê đt tr tin hàng năm (sau đây gi là người thuê đt).
Quy
đnh này áp dng cho c trường hp người thuê đt không thuc đi tượng được min, gim tin thuê đt, hết thi hn được min, gim tin thuê đt và trường hp người thuê đt đang được gim tin thuê đt theo quy đnh ca pháp lut v đt đai (Lut Đt đai và các văn bn quy đnh chi tiết Lut Đt đai) và pháp lut khác có liên quan.

2. Cơ quan có thm quyn gii quyết h sơ gim tin thuê đt; các cơ quan, t chc, cá nhân khác có liên quan.

Mức giảm tiền thuê đất:

1. Gim 30% tin thuê đt phi np (phát sinh thu) ca năm 2023 đi vi người thuê đt quy đnh ti Điu

2. Quyết đnh này; không thc hin gim trên s tin thuê đt còn n ca các năm trước năm 2023 và tin chm np (nếu có).

3. Mc gim tin thuê đt quy đnh ti khon 1 Điu này được tính trên s tin thuê đt phi np (phát sinh thu) ca năm 2023 theo quy đnh ca pháp lut. Trường hp người thuê đt đang được gim tin thuê đt theo quy đnh hoc/và khu tr tin bi thường, gii phóng mt bng theo quy đnh ca pháp lut v tin thuê đt thì mc gim 30% tin thuê đt được tính trên s tin thuê đt phi np (nếu có) sau khi đã được gim hoc/và khu tr theo quy đnh ca pháp lut (tr s tin thuê đt được gim theo Quyết đnh s 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 ca Th tướng Chính ph).

MỘT SỐ CÔNG VĂN BAN HÀNH TRONG THÁNG 10/2023

1. Chính sách thuế TNDN đi vi tái cơ cu vn gia các thành viên tp đoàn và hot đng chuyn giao hàng hoá gia các thành viên trong tp đoàn (Công văn 4602/TCT CS ngày 17/10/2023 ca Tng Cc thuế)

Trường hợp CJ CHEILJEDANG có kế hoạch tái cấu trúc nội bộ và chuyển giao toàn bộ vốn đầu tư tại Việt Nam sang cho công ty CJ FOODS ASIA HOLDING LIMITED thì CJ CHEILJEDANG có trách nhiệm xác định thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, kê khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC. Trường hợp CJ CHEILJEDANG chuyển giao quyèn nắm giữ vốn cho công ty CJ FOODS nếu có phát sinh thu nhập thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Công ty TNHH CJ FOOS VN có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo quy định.
Trường hợp có phát sinh giao dịch liên kết, đề nghị công ty TNHH CJ FOODS VN căn cứ các quy định của pháp luật để thực hiện kê khai giao dịch liên kết theo đúng quy định.

2. Công văn ca Tng cc Thuế v mt s chính sách thuế (Công văn 4619/TCT – CS ngày 18/10/2023 ca Tng Cc thuế)

– Về việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả lãi vay:

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả lãi tiền vay nếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định và không thuộc khoản chi không được trừ theo quy định thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Về việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thuế TNCN nộp thay cho người lao động:

Căn cứ điểm 2.37 khoản 2 Điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính (được sửa đổi, bổ sung tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính) quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động trong đó có nêu tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế TNCN thì thuế TNCN đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Về việc xác định sản lượng tính thuế tài nguyên:

Đối với trường hợp sau nổ mìn thu được đá xô bồ, một phần sản lượng đá xô bồ được bán ra ngày sau khi khai thác, phần còn lại được đưa vào xay nghiền thành đó các ly mới bán ra thì sản lượng tính thuế kê khai trong kỳ là sản lượng về đá xô bồ, giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị của đá xô bồ (nếu thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tính quy định).
Trường hợp trong kỳ kê khai không bán ra sản phẩm đá xô bồ thì cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai thuế tài nguyên theo sản lượng và giá bán của từng loại đá bán ra hoặc quy ra sản lượng của loại đá có sản lượng bán ra lớn nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài Chính.

3. Công văn ca Tng cc Thuế v vic chuyn li nhun ra nước ngoài (Công văn 4480/TCT CS ngày 10/10/2023 ca Tng Cc thuế)

Căn cứ các quy định liên quan, Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản Lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 70 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính.

4. Công văn ca Tng cc Thuế v vic xác đnh t giá np thuế nhà thu (Công văn 4666/TCT CS ngày 23/10/2023 ca Tng Cc thuế)

Cần xác định trường hợp nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài là giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế hay chưa để xác định tỉ giá hạch toán cho phù hợp.

– Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài là khoản nợ phải thu của doanh nghiệp tại Việt Nam thì tỉ giá giao dịch thực tế là tỉ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch.

– Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài mà chưa thanh toán ngay thì tỉ giá giao dịch thực tế là tỉ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch.

– Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài được thanh toán ngay bằng ngoại tệ thì tỉ giá giao dịch thực tế là tỉ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

Người nộp thuế thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định tại Điều 47 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính.

5. Thi đim xut hóa đơn GTGT đin t đi vi hàng xut khu (Công văn s 14562/CTHDU-TTHT ngày 13/10/2023 ca Cc Thuế tnh Hi Dương)

Trường hợp Công ty TNHH HA HAE Việt Nam có hoạt động gia công hàng hóa xuất khẩu thì khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hoặc đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. Thời điểm xuất hoá đơn hàng xuất khẩu được xác định là thời điểm sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

6. Ngh quyết ca v vic tiếp tc gim thuế giá tr gia tăng trong 6 tháng đu năm 2024 (Ngh quyết 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 ca Chính ph)

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 06 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 02 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

7. Công văn v vic chuyn l t chi nhánh sang công ty m (Công văn 4383/TCT-CS ngày 04/10/2023 ca Tng cc Thuế)

Về việc chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ:

Tại Điều 7 và khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về xác định lỗ và chuyển lỗ, hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, pháp luật thuế TNDN hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ chứng từ cụ thể hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch