Về Thuế TNDN

1. Công văn số 5782/TCT-CS ngày 19/12/2023 về chi phí lợi thế thương mại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn hỏi số 65207/CTHN-TTHT ngày 08/09/2023, Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam (Công ty) mua lại hoạt động kinh doanh và vận hành thiết bị y tế từ Công ty TNHH GE Việt Nam. Hai công ty này đều chịu sự kiểm soát chung của General Electric Company cả trước và sau khi hợp nhất kinh doanh và sự kiểm soát này là lâu dài. Ngoài ra, Công ty đã ghi nhận khoản lợi thế thương mại vào khoản mục vốn chủ sở hữu (giảm vốn chủ sở hữu).
 • Trường hợp khoản chi từ việc mua lại hoạt động kinh doanh và vận hành thiết bị y tế của Công ty không phải là chi phí lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Trường hợp của Công ty nếu có phát sinh giao dịch liên kết thì phải thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

2. Công văn số 5790/TCT-CS ngày 19/12/2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 5050/CTBNI- TTKT2 ngày 31/10/2023, Công ty TNHH Hanwha Vision Việt Nam được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 28/2/2017 để thực hiện dự án Hanwha Techwin Security Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng, một phần diện tích đất thực hiện dự án của Công ty thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu trước thời điểm thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đã ghi tổng vốn đầu tư và quy mô công suất của 5 loại sản phẩm sản xuất của dự án.
 • Căn cứ các quy định nêu tại công văn và tình hình thực tế đầu tư của doanh nghiệp, trường hợp địa điểm thực hiện dự án của Công ty là Khu Công nghiệp Quế Võ mở rộng đáp ứng các quy định của pháp luật về việc thành lập khu công nghiệp thì phần thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư sản xuất 5 loại sản phẩm trong phạm vi tổng vốn đầu tư và quy mô công suất của 5 loại sản phẩm đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.
 • Phần thu nhập phát sinh từ hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất các sản phẩm khác được bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau ngày thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

3. Công văn số 5823/TCT-CS ngày 20/12/2023 về chính sách thuế TNDN

 • Tại khoản 7 Điều 18, điểm d, điểm đ Khoản 1 Điều 112 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

“Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền”.

“Điều 112. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế

 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 2. d) Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền kết luận, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế,

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.”

–         Trường hợp vướng mắc của Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra thuế từ năm 2018 đến năm 2020 và Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-XPHC ngày 18/8/2023 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam. Tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định này có nêu: “Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

–         Do đó, trường hợp Công ty chưa thống nhất với Quyết định xử phạt hành chính của Cục Thuế thì Công ty thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế thực hiện giải quyết kiến nghị/khiếu nại của Công ty theo Luật Khiếu nại.

 

Về Thuế GTGT

1. Công văn số 5847/TCT-KK trả lời vướng mắc kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót.

Trường hợp Công ty TNHH 1 TV cao su Huy Anh Phong Điền (sau đây gọi là “Công ty”) năm 2019 có chứng từ nộp tiền ở khâu nhập khẩu nhưng không kê khai trên tờ khai thuế GTGT. Sau đó, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho kỳ tính thuế từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2021; cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra trước hoàn và ban hành quyết định hoàn thuế thì Công ty không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Công ty thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật thuế số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

2. Công văn số 5435/TCT-CS ngày 04/12/2023 về thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Kim Thành Việt Nam kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa, dịch vụ cho người mua thì đề nghị Công ty TNHH Kim Thành Việt Nam đối chiếu hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh với các nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, cụ thể:

–         Trường hợp Công ty TNHH Kim Thành Việt Nam thực hiện hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền được xác định từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP;

–         Trường hợp Công ty TNHH Kim Thành Việt Nam thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

–         Trường hợp Công ty TNHH Kim Thành Việt Nam thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì không được giảm thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Kim Thành Việt Nam sản xuất, kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu Công ty không xác định được theo mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh.

3. Hướng dẫn kê khai bổ sung hóa đơn GTGT bỏ sót của kỳ tính thuế đã bị kiểm tra (Công văn số 4955/TCT-KK ngày 06/11/2023 của Tổng cục Thuế)

Nếu công ty bỏ sót một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ sau khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận kiểm tra trước hoàn thuế, thì công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

➢ Đối với trường hợp khai bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

➢ Đối với trường hợp làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, công ty thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

 

Về Thuế TNCN

1. Công văn số 5852/TCT-PC ngày 21/12/2023 vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế TNCN

– Khoản 5 Điều 13, Điều 16 và điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ- CP quy định:

“Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.”

Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

 1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đổi với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 2. a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kế từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này;”

– Điểm a Khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

“Điều 200. Tội trốn thuế

1.Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000. 000 đồng hoặc dưới 100.000.000 động nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,

195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 1. a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;”

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nêu trên, trường hợp NNT phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì NNT có trách nhiệm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và nộp đủ số tiền thuế TNCN còn thiếu vào NSNN. Trường hợp NNT không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN quá hạn trên 90 ngày có số thuế phải nộp thì người nộp thuế được xác định là có hành vi trốn thuế theo quy định tại điểm a khoản l Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, không phải là hành vi khai sai theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP đã loại trừ trường hợp NNT có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày nhưng chưa được cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế mà người nộp thuế tự giác nộp đủ tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt theo khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP Hải Phòng thì cá nhân có thu nhập lớn từ tiền hoa hồng môi giới đã được đơn vị chỉ trả thu nhập khấu trừ 10% trên thu nhập nhưng vẫn thuộc trường hợp phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì NNT có trách nhiệm phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và nộp đủ số tiền thuế TNCN còn thiếu vào NSNN. Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

–         Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) vào NSNN trước khi cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày thì người nộp thuế bị xem xét xử phạt VPHC về hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

–         Trường hợp cơ quan thuế đã lập biên bản vi phạm ghi nhận hành vi không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá hạn trên 90 ngày mà hồ sơ khai thuế đó phát sinh số thuế phải nộp thì người nộp thuế bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP hoặc trường hợp hành vi vi phạm hành chính có dấu hiệu tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Công văn số 5250/TCT-DNNCN ngày 24/11/2023 về việc quy đổi thu nhập để tính thuế TNCN.

 • Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:

“a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ…..

Trong đó:

–    Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (không bao gồm thu nhập được miễn thuế).

–    Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

–    Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT- BTC.”

Về trường hợp tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/02/2017 trả lời Công ty TNHH Hankook Tower Crane (đính kèm).

Trích công văn số 2037/BTC-TCT trả lời vướng mắc của TNHH Hankook Tower Crane ngày 16/02/2017 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của người lao động nước ngoài.

Trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Hankook Tower Crane nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được Công ty trả thay tiền bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN, khi xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi thì:

–   Đối với khoản tiền bảo hiểm y tế được Công ty trả thay là thu nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi do khoản bảo hiểm y tế là khoản giảm trừ.

–   Đối với khoản tiền thuê nhà được Công ty trả thay tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

Việc xác định thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

3. Thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động trích từ quỹ công đoàn (Công văn số 3010/CTHNA-TTHT ngày 16/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam)

Các khoản chi cho người lao động (cho các ngày Tết Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, …) được trích từ quỹ công đoàn đáp ứng các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Công Đoàn ngày 20/06/2012 thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Các khoản chi không thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

 

* CÁC NGHỊ QUYẾT CÓ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

1. Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).

–    Chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ năm tài chính 2024.

–    Quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là các quy định tại Nghị quyết 107/2023/QH15 và các quy định của Chính phủ phù hợp với bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu mà Việt Nam là thành viên (sau đây gọi là Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu).

–    Theo Nghị quyết này, thuế suất sẽ áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu USD) trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Các nhà đầu tư thuộc diện chịu thuế sẽ buộc phải nộp thuế TTTC tại Việt Nam., trừ các trường hợp sau đây:

(i) Tổ chức của chính phủ;

(ii) Tổ chức quốc tế;

(iii) Tổ chức phi lợi nhuận;

(iv) Quỹ hưu trí;

(v) Quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao;

(vi) Tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao;

(vii) Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức quy định từ (i) đến (vi).

–    Cụ thể, đơn vị hợp thành của một tập đoàn đa quốc gia là bất kỳ công ty, tổ chức nào thuộc tập đoàn và bất kỳ cơ sở thường trú nào của một công ty, tổ chức thuộc tập đoàn, bao gồm:

– Công ty mẹ tối cao;

– Công ty mẹ trung gian (nếu có);

– Công ty mẹ bị sở hữu một phần (nếu có);

– Công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh khác thuộc tập đoàn.

 • Nghị quyết 107/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.
 • Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
 • Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết 107/2023/QH15 với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định Nghị quyết 107/2023/QH15.

2. Nghị quyết số 110/2023/QH15 về kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung giảm thuế GTGT đến hết 30/6/2024.

–    Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 30/6/2024.

–    Tại Mục 10 Nghị quyết 110/2023/QH15 Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

–    Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

–    Không giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Viễn thông;
 • Công nghệ thông tin;
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản;
 • Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất;
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian giảm thuế GTGT là từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 (tức 6 tháng đầu năm 2024)

3. Hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu (Công văn số 4890/TCT-KK ngày 02/11/2023 của Tổng cục Thuế và công văn số 79873/CTHN-TTHT ngày 13/11/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Công ty xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài thì phải lập hóa đơn GTGT điện tử. Thời điểm lập hóa đơn là sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch