1.  QUYẾT ĐỊNH

  • Thuế

1. Ngày 06/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi là Thủ tục Gia hạn nộp thuế. Cụ thể, trình tự thực hiện gia hạn nộp thuế gồm 02 bước:

  • Một là, người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu;
  • Hai là, cơ quan thuế tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định. Đối với trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

2. Quyết định 149/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi Bộ Tài chính
Ngày 09/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 149/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành là thủ tục “Khai, nộp vào ngân sách Nhà nước tiền thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp”.

2. THÔNG TƯ

  • Quỹ dự phòng rủi ro

Ngày 07/02/2023, Thông tư 08/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết kể từ thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành được hạch toán vào thu nhập khác của năm tài chính hiện hành. Ngoài ra, kế toán doanh nghiệp thực hiện như sau: Nợ TK 352 – Dư phòng phải trả; Có TK 711 – Thu nhập khác.

  • Giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, bổ sung hình thức giao kết Hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng của các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại (NHTM).

Cụ thể, ngoài được giao kết bằng văn bản giấy (có đầy đủ dấu và chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền đại diện các bên thực hiện hợp đồng) theo quy định hiện hành, Hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng có thể được giao kết bằng văn bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định).

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tiền lãi danh nghĩa TPCP. Trường hợp KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa.

Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Ngoài ra, trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/05/2023.

  • Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Ngày 08/02/2023, Thông tư 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Theo đó, kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm tra văn bản và rà soát văn bản khi phát sinh căn cứ rà soát được sử dụng từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát văn bản. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm. Việc sử dụng kinh phí đó phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi theo quy định.

Một số nội dung chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản như: Chi công tác phí cho các đoàn công tác thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực; Chi lấy ý kiến chuyên gia; Chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; Chi báo cáo; …

Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản và nội dung chi, mức chi theo quy định, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

  • Thuế Giá Trị Gia Tăng

Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT

Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Cụ thể, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ (Nghị định số 49/2022/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, tài liệu liên quan về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP gồm: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch