1. Thông tư 73/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản KCHT cấp nước sạch ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2022

Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên

Ngày 15/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73/2022/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là một hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh hoặc từng tài sản độc lập thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn sau là tài sản cố định: Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên; Có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch phải được lập hồ sơ tài sản để quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, mỗi một tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là một đối tượng ghi sổ kế toán. Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch phải phản ánh, ghi ghép đầy đủ thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại, khấu hao tài sản. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có trách nhiệm lập thẻ tài sản, hạch toán kế toán đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao quản lý; Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm; Thực hiện báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

2. Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Lệ phí đăng ký cư trú từ 05/02/2023.

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo đó, trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí đăng ký cư trú quy định như sau: 20.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký thường trú; 10.000 đồng/người/lần đăng ký đối với đăng ký gia hạn tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách; 15.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình); và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với tách hộ.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, mức thu đối với các nội dung đăng ký cư trú nêu trên lần lượt là 10.000 đồng, 5.000 đồng, 7.000 đồng, và 5.000 đồng.

Các trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm: Trẻ em; người cao tuổi; người khuyết tật (theo các quy định pháp luật liên quan); Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (theo quy định liên quan); Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; và Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

3. Thông tư 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

04 hình thức nộp phí, lệ phí từ 22/12/2022

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng 01 trong 04 hình thức sau:

Thứ nhất, nộp phí, lệ phí trực tiếp bằng tiền mặt;

Thứ hai, nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng;

Thứ ba, nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách Nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước;

Thứ tư, nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

Ngoài ra, tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được (bao gồm cả tiền phí thu qua tài khoản chuyên thu phí) vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

4. Thông tư 76/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải công khai thông tin

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo đó, các khoản nợ mà chủ nợ của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi khi thực hiện đối chiếu xác nhận nợ thuộc một trong các trường hợp sau: Nợ của các doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản nhưng không xác định được cơ quan hoặc cá nhân thừa kế nợ theo phương án giải thể, phá sản đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định; Nợ của các cá nhân đã chết nhưng không xác định được người thừa kế; Nợ của các chủ nợ khác đã quá hạn nhưng chủ nợ không đến đối chiếu, xác nhận.

Bên cạnh đó, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực hiện công bố công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi gửi nội dung công bố công khai theo một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua hệ thống Chính phủ điện tử.

 

5. Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo đó, nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: Nguồn chi thường xuyên của ngân sách Trung ương; Nguồn chi thường xuyên của ngân sách địa phương; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các nội dung chi và mức chi đối với hoạt động xúc tiến đầu tư như sau: Chi cho công tác nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN; Chi thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC; Chi tổ chức diễn đàn; hội nghị; hội thảo; tọa đàm xúc tiến đầu tư;…

6.  Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Từ 2023, thay đổi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 79/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.

Theo quy định mới, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con dưới 18 tuổi là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có). Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có); Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Được hỗ trợ bởi Dịch